Dans cette présente section du site  LetaBoukman.org, vous pourrez consulter des extraits d’entrevue en lien avec le vrai patrimoine animiste, ancestral, occultiste, socio-historique et afri-transversal d’Ayiti – Nan seksyon saa, sou sit LetaBoukman nan, wap kapab konsilte yon seri moso entèvwou ki gen lyen ak vrè nanan animis, asestral, bagay  ke tout moun paka wè e konprann ki gen lyen ak esprirityalite oubyen izoterik, bagay sosyal-istorik  ak transvèsalite afirken-ayisyen.

LÉTA BOUKMAN vous souhaite une excellente analyse et consultation – LetaBoukan swete nou fè bon jan analiz ak konsilatasyon. ALASO!